Nakupni pogoji


TKG in proizvodnja vijakov d.o.o

(Veljavno od 01.06.2013)

1.Izdaja naročil:

Za vse naše nakupe in naročila veljajo izključno v nadaljevanju navedeni pogoji (PNN)
PNN veljajo za vse bodoče poslovne povezave tudi, če niso bile posebej sklenjene. Odstopanja od splošnih nabavnih pogojev dobavitelja in TKG in proizvodnja vijakov d.o.o.
PNN veljajo samo v primeru, če je s strani TKG dano pismeno soglasje. To velja tudi, če nam je bil s strani dobavitelja poslan dopis za potrditev dobavnih pogojev. Naši PNN veljajo tudi, če smo brez pripomb sprejeli dobavljeno blago, ki odstopa od naših PNN delno ali v celoti, tako veljajo naši pogoji molče in so od dobavitelja v celoti priznani.
Samo pisna naročila so pravno veljavna. Vsa določila, ki so dogovorjena med nami in dobaviteljem v povezavi s posameznimi naročili, so v pogodbenih pogojih PNN pisno navedeni. PNN-Pogoji nakupov in naročil so sestavni del naročila. Veljavno je samo pisno potrjeno naročilo s strani dobavitelja.
Če dobavitelj na ponudbo za potrditev pogodbe (naročila) v roku 14 dni ne odgovori, imamo
pravico odstopiti oziroma preklicati naročilo.
Za prenos našega naročila za blago ali storitev na tretjo osebo je potrebna pisna
odobritev z naše strani.

2. Cene

Dogovorjene cene so zavezujoče najvišje cene. Cene veljajo, če ni bilo drugače dogovorjeno, Fco naše podjetje oz. Fco naše skladišče. Če v naročilu niso bile navedene cene, nam morajo biti te pred dobavo blaga dane v potrditev. Stroški pakiranja so vključeni v ceno.

3. Dobavni rok

Sklenjeni dobavni roki so zavezujoči. Predčasne dobave so možne samo z našo pismeno odobritvijo. Za pravočasne dobave brez montaže ali postavitve je pomemben vhodni datum blaga na naš naslov. Za pravočasne dobave z postavitvijo in montažo ali tudi storitvijo je odločilen datum prevzema v stanju funkcioniranja.
Pri neupoštevanje sklenjenih dobavnih rokov imamo po opominu z določitvijo primernega zamudnega roka pravico odstopiti od pogodbe oz. naročila. Lahko zahtevamo povrnitev škode, razen v primeru, če dobavitelj ni vezan na noben rok.


4. Pošiljanje

Za točno upoštevanje navodil za pošiljanje nosi dobavitelj popolno odgovornost. Za vsako dobavo nam je treba poslati v vednost sporočilo o dobavi iz katerega je razviden izvajalec dobave. Vsaka dobava mora vsebovati dobavnico, številko in datum našega naročila.
Imamo pravico zavrniti pošiljko, če nam na dan dobave niso izročeni pravilni dokumenti (vključno dokument vhodnega carinjenja) ali naše številke naročila v dokumentih ni, ali pomanjkljivo navedeni dokumenti, brez, da bi zaradi tega prišli v zamudo. Stroške zavrnitve nosi dobavitelj.
Pri dobavi blaga je treba paziti, da dostavite blago na navedeni (ali vaš naročen špediter) naslov, najkasneje do 14.30 ure, ker v nasprotnem primeru razložitev ni možna. V petkih popoldan, sobotah in nedeljah razložitev ni možna.

5. Odgovornost dobavnih rokov / dostave

Dobavitelj nosi odgovornost do vhoda blaga na navedeni naslov. To velja tudi v primeru, če je v posameznih primerih dogovorjena dobava fco dobavitelj ali če smo plačniki dobave mi, kot prejemniki. Stroji se obravnavajo kot dobavljeni, ko je izvedeno poizkusno obratovanje in so v stanju brezhibnega delovanja. Mesto prevzema je razvidno iz naročilnice. Orodja veljajo za dobavljena, ko dobavitelj dostavi vzorčne kose in pripadajoče merilne protokole, ki so skladni z zahtevami na risbi artikla. Dobavitelj orodij lahko dvakrat brezplačno proizvede vzorce na naših strojih v prostorih TKG in proizvodnja vijakov. Vsak nadaljnji preiskus se zaračuna dobavitelju.
Pri zamudni dobavi, to pomeni pri neupoštevanju dobavnega roka ima TKG in proizvodnja vijakov d.o.o. pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % končne pogodbene cene za vsak zamujen koledarski dan oz. vsak dan, ko svojih obveznosti dobavitelj ne izpolni. Pogodbena kazen iz naslova neizpolnitve obveznosti ali zamude del v pogodbenem roku
ne sme presegati 10 % končne pogodbene cene.

6 . Fakturiranje blaga

Na vseh računih in spremljajočih dobavnih dokumentih mora biti navedena št. naročila in namembni naslov. Če ti podatki manjkajo ne prevzemamo nobene odgovornosti za upoštevanje plačilnih pogojev. Pravica za odbitni skonto ostane v veljavi in ni podana plačilna zamuda. Skladno z naročilom dobavljenega blaga bodo po sprejemu blaga plačane ugotovljene količine.

7. Plačila

Striktno se upoštevajo plačilni pogoji s pravico odbitnega skonta za plačila z plačilnim rokom
14 dni ali neto 60 dni, če ni drugače določeno v naročilnici.
Na naše reklamacije in na obveznosti poroštva dobavitelja nimajo že plačani računi nobenega
vpliva.


8. Nasprotne zahteve

V nasprotju z našo zahtevo je upoštevanje nasprotne zahteve ali pravica zadržanja dovoljena
samo v primeru, da je nasprotna zahteva pravno veljavna z upoštevanjem plačilnega roka.
Za odstop zahtevka do nas na tretjo osebo je potrebno naše soglasje.

9. Napake in pomanjkljivosti

Dobavljeni predmeti in blago morajo biti izdelani iz brezhibne najbolj primerne surovine. Ustrezati morajo uveljavljenim trgovskim lastnostim in priznanim strokovnim pravilom. Vsaka dobava naj bo, če je to možno in običajno opremljena z tehničnimi navodili, CE oznako oz. ES izjavo o poreklu. Vse dobave morajo biti opravljene v soglasju z zakonom o garanciji izdelkov ali z zakonom o garanciji strojev.
Za vse hladno in toplo valjane pločevinaste trakove, in materiala za hladno preoblikovanje mora biti vsaki dobavi priložen certifikat materiala v skladu s standardom DIN EN 10204 / 31. Samo s pismenim dovoljenjem TKG in proizvodnja vijakov je možen certifikat drugačnega formata.
Rezultati za mere, količine, teže in kvaliteto izdelkov ugotovljeni v naši vhodni kontroli so zavezujoči.

10. Odgovornost za napake in pomanjkljivosti/odgovornost/zavarovanje/poroštvo

Dobavitelj prevzema za svoje dobave in storitve zagotovilo oz. poroštvo po veljavnih zakonskih določilih. Dobavljati mora blago brez napak in pomanjkljivosti. Če ta določila niso upoštevana, imamo pravico dobave iz naslova drugega dobavitelja, po naši izbiri nabaviti manjkajoče blago ali izvesti ustrezna popravila , če naš pogodbeni dobavitelj ni upošteval podaljšanega roka nadomestne dobave ali popravila in pravico zahtevati dobropis za vsoto računa.
Dobavitelj za svoje dobavljene izdelke (stroje, naprave, orodja in drugo) ločeno opredeli in potrdi število kosov, ki jih je možno izdelati z osnovnim strojem, osnovnim orodjem in vitalnimi deli.
Če dobavitelj ni takoj izpolnil svojih obveznosti iz naslova nadomestnih dobav in ali storitev, imamo po preteku primerno določenega roka pravico izvesti vsa potrebna popravila ali storitve na račun dobavitelja ali pravico prenesti izvedbo nadomestnih dobav in storitev na tretjo osebo na račun dobavitelja.
Odgovornost za napake in pomanjkljivosti dobav in storitev, ki jo nosi dobavitelj, se
razširi tudi na dobave in storitve, ki jih je opravil njegov poddobavitelj.
Dobavitelj izrecno prevzame vso odgovornost za dobave in storitve, ki izhajajo iz odredbe (EG) št. 1907/2006 (REACH odredba). Blago se na vhodni kontroli našega podjetja pregleda na vidne napake in pomanjkljivosti, kot so identiteta, količina, škoda pri transportu. Obveznost na poglobljeno kontrolo ne obstaja.

Dobavitelj je obvezen, rezervne dele za običajno obrabo dobaviti najmanj še 10 let po datumu
zadnje dobave po primernih cenah.
Če dobavitelj po preteku 10 let dobavo rezervnih delov ustavi, nas mora o tem obvezno seznaniti, da imamo še možnost enkratnega zadnjega naročila.
Če na osnovi škode za katero je odgovoren dobavitelj uveljavlja pri nas povrnitev škode poddobavitelj, nam mora dobavitelj na prvo zahtevo izročiti vse poddobaviteljeve odškodninske zahtevke in pravice, če leži vzrok v organizacijskem področju dobavitelja.
Moramo na osnovi nekega škodnega primera našega kupca izvesti odpoklic artiklov, je dobavitelj obvezen povrniti nam vse stroške, ki so nastali iz naslova odpoklica. V tem primeru bomo, kolikor bo mogoče, dobavitelja seznanili o obsegu odpoklica in mu dali možnost, da zavzame ustrezno stališče.
Dobavitelj je obvezen za svoje izdelke skleniti ustrezno zavarovalno polico (polica za
zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti) za primerno vsoto najmanj 500.000 € na osebo
/stvarno škodo , ki mora biti veljavna. (določitev vsote zavarovalnega kritja je odvisna od
posameznega produkta in se določi individualno). Razen tega obstaja tudi dobaviteljeva obveza naš material, ki ga eventualno dobavimo za izdelavo artiklov primerno zavarovati na poškodbe in krajo. Vsa naša ostala določila in zakonske pravice ostanejo nedotaknjene.
Reklamacije ali poškodbe našega eventualno dobavljenega materiala, kot tudi težo, ki izhaja iz spremljajočih dokumentov je treba preveriti pri prevzemu materiala in sporočiti špediterju.
Če se na nas obrne poddobavitelj, ker dobava dobavitelja ni v skladu s pravicami poddobavitelja, se dobavitelj obveže, nas iz teh zahtevkov izločiti, vključno z vsemi ukrepi, ki so v povezavi z zahtevkom poddobavitelja, razen v primeru , če je dobavitelj brez krivde. Mi nismo upravičeni brez pismenega soglasja dobavitelja, priznati zahtevke poddobavitelja in/ali skleniti kakršnekoli dogovore povezane z njegovimi zahtevki. Zastaralni rok za te prosto postavljene zahtevke je 36 mesecev.

11. Zastaranje

Poroštveni čas je 24 mesecev, računano od začetka postopka.

12. Storitvena naročila

Za storitve montaž, vzpostavitve obratovalnosti ali drugih delovnih storitev velja dodatno sledeče:
Izvajalec storitev mora pri izvedbi vseh del upoštevati predpise svoje strokovne skupnosti, kot tudi upoštevati pravila preprečevanja nesreč pri delu. On nosi izključno odgovornost za vse škode ki jih je povzročil sam, ali njegovi pooblaščeni, ali njegovi pomočniki. Mi smo izločeni iz vseh škodnih zahtevkov, ki bi napram nam nastali zaradi pogodbene storitve ali dobave.

Izvajalec storitve in njegovi pooblaščeni in njegovi pomočniki morajo sami skrbeti in odgovarjati za opremo, ki je naša last. Za škodo odgovarjamo samo pri grobi malomarnosti ali naklepu na to z naše strani.

13. Omejitev lastnine

Materiali, modeli, oblike, orodja, dokumenti, risbe, osnutki, skice, načrti, opisi, specifikacije, rezultati meritev, obračuni, izkušnje, postopki, znanje in potek ravnanja vključno z zaupnimi know-hawi, kot tudi sledeče še ne prijavljene prijavitve, ki jih damo na razpolago ali plačamo, ostanejo oz. postanejo naša lastnina.
Predmete je treba takoj po prejetju označiti, kot našo lastnino in posebej skladiščiti. Ne sme se jih uporabljati v nepogodbene namene. Izvajalec posla odgovarja za škodo oz. za nenamensko uporabo do vrnitve. Po končanem projektu se predmeti brez, da to zahtevamo vrnejo.
Novi predmeti, ki nastanejo iz obdelave ali uporabe naših predmetov so naša last. V primeru dvoma lahko uvedemo na nove predmete tudi na neko kvoto vezano solastništvo z oznako, da vzamemo predmet v hrambo. Takoj moramo biti obveščeni, če obstaja nevarnost rubeža ali katerih drugih podobnih ukrepov, kot tudi, če nastanejo pogoji za kršenje naših pravic.
Za odposlano blago se dobavitelj napram nam odreče klavzuli lastninski pridržek, ki ga ima v
svojih dobavnih pogojih.

14. Izpolnitveni kraj

Kot izpolnitveni kraj za vse pravice, ki izhajajo iz dobave ali storitve bo dogovorjen naš kraj vhoda za blago oz. dogovorjen kraj za storitev v našem podjetju.
S potrditvijo naročila dobavitelj tudi brezpogojno prevzame in potrdi PNN- pogoji nakupov in
naročil, ki veljajo od 01.06.2013 dalje. Dobavitelj prejme PNN kot priponko v PDF obliki.

15. Sodišče in veljavno pravo

Izključni kraj za določitev sodišča za vse pravne neskladnosti so pristojna sodišča v kraju sedeža našega podjetja. Mi si pridržujemo pravico, da lahko tožimo v kraju sedeža dobaviteljevega podjetja. Veljavno je izključno slovensko pravo. Uveljavljanje sporazuma združenih držav o pogodbah o internacionalnih nakupih blaga (CISG) je izključeno.

16. Poslovna skrivnost

Celoten pravni posel, vključno z vso dokumentacijo, ki se nanj nanaša, se šteje za poslovno skrivnost. Dobavitelj bo podatke o medsebojnem sodelovanju na podlagi pravnega posla ustrezno zaščitil in onemogočil dostop do le-teh s strani tretje osebe. Odgovorne osebe dobavitelja so za izdajo podatkov, ki so opredeljene kot poslovna tajnost, kazensko odgovorne.


17. Višja sila

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja rokov za dobavo blaga ali storitev v primeru okoliščin, ki pomenijo višjo silo. Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi pravnega posla.
Dobavitelj mora v okviru objektivnih možnosti dobaviti blago ali storitev. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo nas mora dobavitelj nemudoma obvestiti. Če nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti zaradi dogodka višje sile, pa nas o tem ne obvesti, izgubi pravico , da bi uporabil višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imel zaradi dogodka višje sile.

18. Obdelava reklamacij

TKG in proizvodnja vijakov d.o.o. si pridržuje pravico dobavitelju zaračunati stroške, ki so nastali zaradi izdelkov z napako, kot tudi za izpad proizvodnje, ki je nastala zaradi zamudnih dobav.

19. Salvatorna klavzula

Naj bi bilo katerokoli določilo iz tega PNN iz kateregakoli vzroka popolnoma ali delno neveljavno, neučinkovito ali sporno, tako ostane druga vsebina iz tega PNN-ja nedotaknjena.