Splošni pogoji poslovanja

(stanje: Junij 2010)

Področje veljavnosti

1. Prodajni pogoji veljajo za vse družbe, javne in privatne pravne osebe ,kot tudi za javno pravne premoženjske družbe.
Dobavo izdelkov in storitev vršimo izključno na osnovi spodaj navedenih pogojev.
Poslovni pogoji naših partnerjev,ki nimajo naše izrecne potrditve za nas niso veljavni.

Splošne določbe

2. Poslovni partnerji bodo ustne dogovore do podrobnosti takoj potrdili tudi v pismeni obliki.

3. Naročila so veljavna šelz pisno potrditvijo Tkg-ja.

4. V prospektih,katalagihin spletnih straneh vsebovani podatki in slikovni materijali so približki,ki jih uporablja stroka, razen če niso bili od nas izrecno potrjeni.

Dolgoročno- odpoklici in cenovne prilagoditve

5. Dolgoročne pogodbe so odpovedljive s trimesečnim odpovednim rokom.

6. Če nastopijo pri dolgoročnih pogodbah (pogodbe,ki veljajo več kot 12 mesecev ter časovno neomejene pogodbe ) večje spremembe pri plačah , cenah materialov in cenah energije,je vsak pogodbeni partner upravičen zahtevati korekturo cen na osnovi teh faktorjev.

7. Če med partnerji ni dogovorjena točno določena odjemna količina za določeno časovno obdobje, je osnova za našo kalkulacijo neobvezujoča odjemna količina oz. ciljna količina.
Če je odjem partnerja manjši kot ciljna količina, smo upravičeni ceno izdelka ustrezno povišati.Je odjem partnerja večji kot ciljna količina bo cena znižana,če partner dva meseca pred dobavo napove količino.

8. Pri pogodbah na odpoklic je potrebno,če ni drugače dogovorjeno dobavo sporočiti en mesec pred dobavnim rokom z odpoklicem.
Dodatni stroški,ki bi nastali zaradi prepoznega odpoklica ali naknadne spremembe odpoklica s strani partnerja, gredo na njegove stroške, osnova za obračun stroškov je kalkulacija.

Zaupnost

9. Vsak pogodbeni partner bo vse dokumente ( sem spadajo tudi vzorci, modeli,in podatki) in znanje,ki ga pridobi iz poslovne pogodbe uporabljal izključno za skupne namene in z njimi ravnal enako skrbno, kot z ustreznimi lastnimi dokumenti in znanji in jih bo varoval napram tretjim osebam.
Ta obveznost stopi v veljavo ob prvem prejetju dokumentov in znanja ter se konča 36 mesecev po končanju poslovne povezave.

10.Obveza pa ne velja za dokumente in znanja,ki so splošno znani, ali so bili ob prejemu pogodbenemu partnerju že poznani, brez ,da bi bil obvezen k varovanju in ne velja za dokumente,ki so bili namenjeni za posredovanje tretji osebi.

11.Če izroči partner drugemu risbe ali tehnično dokumentacijo o predvideni dobavi ali izdelavi, ostanejo te last izročitvenega partnerja.

Vzorci in sredstva za izdelavo

12.Proizvodni stroški za vzorce in izdelavna sredstva (orodja, oblike,šablone in pdb.) bodo,če ni drugače dogovorjeno zaračunani ločeno od naročenih izdelkov.To velja tudi za izdelavna sredstva,ki jih je treba nadomestiti zaradi obrabe.

13.Stroški vzdrževanja izdelavnih sredstev in stroški strokovne hrambe , kot tudi riziko poškodb nosimo mi.

14.Pri odpovedi sodelovanja s strani partnerja med izdelavo vzorcev ali sresdstev za izdelavo (orodja), gredo vsi do takrat nastali stroški v breme partnerja.

15.Izdelavna sredstva (orodja) tudi , če jih je partner že plačal ostanejo najmanj do izpolnitve dobavne pogodbe v naši lasti. Potem je partner upravičen za izdelavna sredstva zahtevati izročitev,če so bila vsa pogodbena določila izpolnjena.

16.Mi imamo brezplačno v hrambi izdelavna sredstva tri leta po zadnji dobavi našemu partnerju, potem pisno obvestimo našega partnerja naj se v roku 6 tednov izjasni o njihovi nadaljnji uporabi oz.usodi.Naša obveza hrambe je končana, če v roku teh 6 tednov ne prejmemo nobenega ustreznega obvestila ali naročila izdelavno sredstvo preide v našo last.

17.Izdelki iz lastništva izdelavnih sredstev se lahko prodajajo tretji osebi samo s pisnim dovoljenjem lastnika izdelavnih sredstev.

Cene

18.Naše cene so navedene v EUR vključneno je pakiranje, dostava po dogovoru oziroma v skladu z našo ponudbo.

Plačilni pogoji

19.Plačilni pogoji so v skladu z našo ponudbo ,če niso posebej dogovorjeni in obojestransko potrjeni.

20.Če smo nesporno dobavili izdelke z napako se partnerja dogovorita za nadomestno dobavo, račun pa zapade v plačilo z dogovorjenim plačilnim rokom na že izstavljenem računu.

21.Pri prekoračenih plačilnih rokih smo upravičeni zaračunati zakonske zamudne obresti, ki znašajo 8,75 %.

22.Pri prekoračenih plačilnih rokih smo upravičeni po pisnem obvestilu partnerju, do nedobave naročenih izdelkov.

23.Če je po sklenitvi pogodbe razvidno,da so plačila s strani partnerja ogrožena, lahko našo storitev odklonimo in se s partnerjem dogovorimo za primeren rok postopnega poplačila ali zahtevamo garancijo plačila v kakšni drugi obliki. Pri nestrinjanju in nesodelovanju parterja smo upravičeni že sklenjeno pogodbo razdreti in zahtevati povračilo škode.

Dobava

24.Če ni drugače dogovorjeno dobavljamo fco kupec , veljaven je potrjen termin dobave z naše strani na osnovi vašega naročila.

25.Dobavni rok začne teči z rokom naše odposlane potrditve in se podaljša v primeru, če nastopijo pogoji po členu 44. teh pogojev.

26.Delne dobave so možne in se zaračunavajo sproti.

27. Proizvodno pogojene količinske dobave v okviru 10 % več ali manj so dovoljene in se ustrezno zaračunavajo.

28.Dobavljene količine, ki so obojestransko dogovorjene mora partner obvezno prevzeti, v nasprotnem primeru smo upravičeni količine skladiščiti na partnerjeve stroške in odgovornost.

Podaljšani roki dobave

29.Če ugotovimo, da blago ne more biti točno dobavljeno, bomo parnerja pravočasno obvestili in sporočili nov termin dobave.

30.Nastopi podaljšanje dobavnih rokov zaradi dogodkov navedenih v členu 44 ali zaradi krivde partnerja se dovoli primeren rok dobave.

31.Partner je upravičen do odstopa od pogodbe, če nam je neuspešno postavil nov dobavni rok.

Pridržanje lastnine

32.Pridržujemo si pravico lastnine za dobavljeno blago do popolnega poplačila s strani partnerja.

33.Partner je upravičen blago vključiti v svoj proizvodni proces pri upoštevanju obveznosti iz poslovne povezave.Ne sme pa blaga zastaviti ali ga kako drugače uporabiti za lastno varnost. Partner je obvezan upoštevati naše pravice pri kreditiranju za nadaljnjo prodajo.

34.Pri neupoštevanju plačilnih rokov ali obveznostih in neupoštevanju dogovorjenih še podaljšanih plačilnih rokov je partner upravičen po preteku določenega primernega roka odstopiti od nadaljnje dobave in zahtevati blago nazaj. Od odstopa pogodbe smo upravičeni, če je začet insolvenčni postopek partnerja.Vse zahteve in pravice iz prodaje,kjer imamo lastninsko pravico, partner nemudomaodstopi nam. Mi ta odstop prevzamemo.

35.Obdelavo, dodelavo pridržanega blaga prevzame partner. Če je to blago spojeno z blagom, ki ni naša lastnina in je neločljiva, obremenimo skupno lastnino s proporcialno vrednostjo našega deleža.
Napake in reklamacije

36.Blago se proizvaja izključno po dogovorjenih tehničnih pogojih, katerih sestavni del so risbe, specifikacije , vzorci našega partnerja. Riziko primernosti uporabe prevzame izključno partner.

37.Za napake,ki nastanejo zaradi nestrokovne uporabe, napačne montaže ali uporabe pri partnerju ali pri tretji osebi in pri običajni obrabi prav tako ne odgovarjamo, kot tudi ne za spremembe blaga, ki so narejene brez našega soglasja.

38. Zahtevki zaradi napak zastarajo v 12 mesecih. Vidne napake mora partner sporočiti pisno takoj po prejetju blaga, skrite napake pa pisno takoj po ugotovitvi napake.

39.Če je bila dogovorjena dobava prvih vzorcev ali kontrola prvih vzorcev je reklamacija blaga izključena.

40. Mi imamo pravico ugotoviti reklamirane napake.Reklamirano blago je na zahtevo treba poslati nam nazaj, mi prevzamemo transportne stroške, če je reklamacija upravičena.Če partner to obveznost ne izpolni in brez našega soglasja izvaja spremembe na že reklamiranem blagu, izgubi pravico do kakršnegakoli reklamiranja.

41. Pri upravičeni veljavni reklamaciji , reklamirano blago izboljašamo po naši izbiri ali opravimo nadomestno dobavo.Partner nam da pri dobavi z reklamiranim blagom priložnost, da blago sortiramo.

42. Če to obveznost ne opravimo v primernem času, nam lahko partner odobri še zadnji dobavni rok, kjer moramo obveznost realizirati, sicer lahko prekine poslovni odnos.

Ostale zahteve in odgovornosti


43. Vsi ostali zahtevki partnerja napram nas so izključeni.To velja posebej za odškodninske zahtevke zaradi prepozne dobave, odpovedi pogodbe ali za škodo,ki na dobavljenem blagu ni nastala sama.Ne odgovarjamo za nenastali dobiček ali katerekoli druge premoženjske škode partnerja.Zakonske določbe ,ki urejujejo odgovornosti so veljavne.

Višja sila

44.Višja sila delavski protesti, nemiri, vladni ukrepi, izostanek dobavljenega blaga naših dobaviteljev, naravne katastrofe, osvobodijo pogodbenega partnerja pogodbenih obveznosti za čas motenj in za čas učinka.Pogodbeni partnerji pa so obvezni takoj dati informacije in prilagoditi izpolnitev svojih obveznosti obstoječim razmeram.

Reševanje sporov

45. Morebitne spore partnerji rešujejo sporazumno, v primeru,da to ni mogoče pa je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež našega podjetja.Smo pa upravičeni tožiti tudi v kraju, kjer ima sedež partnersko podjetje.